งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 162 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
1 ทดสอบ A aaa กลุ่มงานวิจัยกรุงเทพมหานคร
(19 Hits)
2 แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, อิสระ ชูศรี, โสภนา ศรีจำปา, อภิญญา บัวสรวง, มยุรี ถาวรพัฒน์, อมร ทวีศักดิ์, ประภาศรี ดำสอาด กลุ่มงานวิจัยผ้า
(378 Hits)
3 ความรู้เรื่องเมืองไทย - พัฒนาการทางสังคมไทย - วัฒนธรรมไทย - ความเป็นชนชาติไท - ชีวิต - ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม เอกวิทย์ ณ ถลาง, ศรีศักร วัลลิโภดม, สุมิตร ปิติพัฒน์, ธิดา สาระยา กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(209 Hits)
4 รูปแบบพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : สีสันของมิติวัฒนธรรม ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์, วินัย วรวัตร์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(156 Hits)
5 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเกาะที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของไทย วโณทัย คงคาเจริญ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(93 Hits)
6 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับตลาดนัดจตุจักร มนน ธรานุรักษ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(111 Hits)
7 การออกแบบนิทรรศการสำหรับพิพิธภัณฑ์รัฐธรรมนูญไทย ธนากร มิลินทสูต กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(108 Hits)
8 รัชกาลที่ ๙ กับการพัฒนางานวัฒนธรรม วิไล อัศวเดชศักดิ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(170 Hits)
9 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมวินัยในตนเอง ฉันทนา ภาคบงกช, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต, อรพินทร์ ชูชม, ดวงเดือน ศาสตรภัทร, จรัล อุ่นฐิติวัฒน์, วินัย ดำสุวรรณ, สุรพงศ์ ชูเดช, พรสุข หุ่นนิรันดร์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(166 Hits)
10 บทความวิชาการ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย เตือนใจ ดีเทศน์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(169 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th