งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย
ชื่องานวิจัย
กลุ่ม
จังหวัด

แสดงรายการทั้งหมด 161 รายการ

ลำดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย กลุ่ม จำนวนการเปิดอ่าน
1 แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทย สุวิไล เปรมศรีรัตน์, สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, เอกพงศ์ สุวรรณเกษร์, อิสระ ชูศรี, โสภนา ศรีจำปา, อภิญญา บัวสรวง, มยุรี ถาวรพัฒน์, อมร ทวีศักดิ์, ประภาศรี ดำสอาด กลุ่มงานวิจัยผ้า
(217 Hits)
2 ความรู้เรื่องเมืองไทย - พัฒนาการทางสังคมไทย - วัฒนธรรมไทย - ความเป็นชนชาติไท - ชีวิต - ประวัติศาสตร์ชาวนาสยาม เอกวิทย์ ณ ถลาง, ศรีศักร วัลลิโภดม, สุมิตร ปิติพัฒน์, ธิดา สาระยา กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(185 Hits)
3 รูปแบบพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน : สีสันของมิติวัฒนธรรม ศุภกรณ์ ดิษฐพันธุ์, วินัย วรวัตร์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(148 Hits)
4 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับเกาะที่ไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายของไทย วโณทัย คงคาเจริญ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(86 Hits)
5 การออกแบบเรขศิลป์สำหรับตลาดนัดจตุจักร มนน ธรานุรักษ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(103 Hits)
6 การออกแบบนิทรรศการสำหรับพิพิธภัณฑ์รัฐธรรมนูญไทย ธนากร มิลินทสูต กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(100 Hits)
7 รัชกาลที่ ๙ กับการพัฒนางานวัฒนธรรม วิไล อัศวเดชศักดิ์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(160 Hits)
8 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมวินัยในตนเอง ฉันทนา ภาคบงกช, ชูศักดิ์ ขัมภลิขิต, อรพินทร์ ชูชม, ดวงเดือน ศาสตรภัทร, จรัล อุ่นฐิติวัฒน์, วินัย ดำสุวรรณ, สุรพงศ์ ชูเดช, พรสุข หุ่นนิรันดร์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(145 Hits)
9 บทความวิชาการ เรื่อง ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมไทย เตือนใจ ดีเทศน์ กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(161 Hits)
10 โครงการสืบค้นประวัติศาสตร์วัฒนธรรมท้องถิ่นกระบวนการ เสริมศักยภาพการวิจัยชุมชนในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พระมหาพีระพงษ์ พลวีโร กลุ่มงานวิจัยทั่วไป
(135 Hits)


ลิขสิทธิ์ของ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สำหรับใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา
โทรศัพท์ 02-2470013 Webmaster : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ E-mail : it_dcp@culture.mail.go.th